فصل تصفیه مالیات نزدیک است

شرکت داران و موسسین محترم موسسات !

  خدمات حسابداری فانوس با داشتن محاسبین مسلکی شما در بخش مالیات کمک کرده می تواند

شما می توانید امورات مالیات خویش را با اطمینان کامل به ما بسپارید و ما به صورت مسلکی و قانون حسابات مالیاتی تان ترتیب، سنجش، خانه پوری و طی مراحل کرده مکتوب تصفیه آن را از ادارات مربوطه اخذ می نماییم